Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Використання інтерактивних методів із залученням мультимедійних технологій як ефективна мотивація до вивчення французької мови

дата публікації: . Надруковано у: Французька мова

Автор розробки: Шерстньова Олена Вячеславівна


У методичній розробці розглядаються особливості впровадження інтерактивних технологій на уроках французької мови з метою активізації розвитку творчих здібностей учнів, їх успішності та інтелектуальної спроможності.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що вивчення французької мови розкриває учням можливість знайомства з іншомовною культурою, надає їм можливість інтегруватися до європейського простору, надбати вміння та навички спілкування з представниками інших держав.
Методична розробка дозволяє роз¬в'язати відразу кілька завдань. Головне — розвиває комунікативні уміння й навички, сприяє встанов-ленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання.

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕФЕКТИВНА МОТИВАЦІЯ ДО ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

1.ВСТУП

Інтеграція України у світову спільноту вимагає у громадян досконалого знання хоча б однієї іноземної мови. Крім того, ключовим завданням загальноосвітнього навчального закладу згідно до вимог національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». Перед вчителем стоїть задача, через реалізацію власних творчих підходів та педагогічних здібностей, навчати майбутніх громадян України іноземної мови. Основною проблемою сучасної української школи є зниження інтересу учнів до навчання. Над проблемою мотивації учнів до отримання нових знань працюють провідні науковці, педагоги та психологи всього світу.

Важливою складовою зацікавленості учня у навчальному предметі є постать вчителя, який вміє викликати інтерес, розвивати активну пізнавальну діяльність. Специфіка французької мови як навчального предмету розкриває перед учнями не тільки можливість комунікації з носіями мови, а й знання про культуру, традиції, історію Франції та виступає як новий спосіб пізнання. Саме вчитель французької мови через творче бачення своєї роботи, власне бажання самовдосконалення розкриває майбутнім школярам можливості реалізації набутих знань, основний потенціал їх інтелектуального розвитку, створює середовище для успішного навчання, реалізації всіх індивідуальних потреб школярів, навчає самостійно порівнювати, узагальнювати та систематизувати знання, створює атмосферу підтримки та розвитку кожної особистості.

Оскільки навчання французької мови відбувається в інформаційному суспільстві, то вчитель має у своїй педагогічній діяльності використовувати кращі надбання методики, педагогіки, психології та інформаційних технологій для якісного навчання учнів французькій мові.

Представлені методичні рекомендації розкривають основні методичні прийоми застосування інтерактивних методик навчання із застосуванням сучасних мультимедійних технологій, що сприяють розвитку зацікавленості учнів та підвищенню рівня їх мотивації до вивчення французької мови та культури країн світу.

Основні поняття та терміни:

Мотивація – це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях.

Технологія інтерактивного навчання – така організація навчального процесу, за якої кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно прозвітувати, від діяльності кожного учня залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.

Мультимедійні технології – це спеціальні інтерактивні технології, які через застосування у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (програмного забезпечення для роботи з графічними зображеннями, текстом, аудіозаписами, відеозаписами), забезпечують високу ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями.

Отже,  запропоновані в методиці прийоми, види та форми навчальної діяльності формують у учнів вміння вільно висловлюватися, критично мислити, вміти переконувати та вести діалог.  Дана методика спрямована на  розвиток творчих здібностей учнів, на реалізацію формування конкуретноспроможньої особистості. В методичній розробці міститься матеріал, який стане в нагоді як молодим, так і досвідченим педагогам. Рекомендується для використання учителями французької мови та студентам, які вивчають іноземну мову.

2.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Враховуючи те, що основним пріоритетом трансформаційних змін в освітній сфері є прагнення побудови відкритого і інноваційного навчального середовища, яке сприятиме якісному засвоєнню знань, умінь та навичок, розвиватиме ефективну мотивацію учнів до опанування новими знаннями, вміннями та компетенція, тому ми вважаємо актуальним розглянути інтерактивні методики на базі мультимедійних технологій, які сприятимуть розвитку мотивації до вивчення французькою мови.

Під мотивацією розуміють сукупність спонукальних факторів, які визначають активність особистості. Основними мотивами навчання у школярів є: особистісний розвиток, інтерес, результат діяльності, бажання в майбутньому стати кваліфікованим спеціалістом, потреба в пізнанні нового [3].

Вважаємо за необхідне з’ясувати суть інтерактивних методик, розглянути мультимедійні технології, які можна застосувати на уроці французької мови, та які сприятимуть розвитку мотивації учнів.

Дослідження питання застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу висвітлено у напрацюваннях В.Беспалько, М.Кларіна, Л.Пироженко, О.Пометун,  І.Якиманської та інших. Розкриття потенціалу мультимедійних технологій представлено у роботах О.Ващук, Б.Корчевського, О.Пінчук. Застосування мультимедійних засобів у педагогічній діяльності розглядали В.Афанасьєв, Т.Бабенко, В.Биков, Н.Грабар, Р.Гуревич, Т.Зубенко, М.Жалдак, Ю.Жук, В.Імбер, Н.Іщук, К.Кірей, О.Коношевський, О.Чайковська, І.Шахіна, Л.Шевченко, С.Яшанов та інші.

Виходячи з вище сказаного, нами було поставлено мету – визначити потенціал інтерактивних методик із залученням мультимедійних технологій для підвищення мотивація до вивчення французької мови. Для цього дослідимо поняття «інтерактивне навчання», «мультимедійні технології» під час вивчення французької мови.

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів [5].

Аналізуючи думки вчених, зазначимо, що мета інтерактивного навчання полягає у створенні педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя. Саме мета, поставлена педагогом принципово відрізняє мету інтерактивного навчання від мети традиційної системи освіти [7].

У зв’язку з цим застосування технологій інтерактивного навчання сприятиме проведенню найефективніших уроків французької мови.

Досить цікавим, на нашу думку, є дослідження педагогів з порівняння активного, пасивного та інтерактивного навчання на основі джерела мотивації. Пасивна модель навчання враховує зовнішню мотивацію учня до процесу навчання – це і вплив батьків, оцінки, думки оточуючих тощо. Активна модель навчання включає в себе поєднання зовнішніх та внутрішніх мотивів, тобто окрім думки вчителя з французької мови, думки батьків та оцінок на учня впливають ще і його власний інтерес до вивчення мови. На противагу зазначеним моделям ключовою мотивацією під час інтерактивного навчання є глибока внутрішня мотивація учня, його зацікавленість у знаннях та навичках володіння французькою мовою.

Основними перевагами інтерактивних методик навчання перед традиційним ми вважаємо:

1) залучення до навчальної діяльності всіх учнів класу;

2) формування вміння учнів висловлювати власну думку на загал, аргументувати її, вміння слухати та поважати думки інших;

3) командна та групова робота, що сприяє налагодженню комунікації;

4) психологічно комфортні умови для навчальної діяльності, які сприяють створенню атмосфери успіху, толерантного ставлення до кожного учня, самореалізації кожного;

5) ефективність опрацювання великого обсягу навчального матеріалу за мінімальну кількість витраченого часу.

Для ефективного впровадження технологій інтерактивного навчання у навчально-виховний процес вчитель французької мови повинен:

 • дати завдання учням для підготовки до уроку: почитати, продумати, виконати завдання, переглянути відео французькою мовою, прослухати аудіозапис. здійснити добір інтерактивних вправ, які б сприяли засвоєнню теми;
 • розрахувати час виконання інтерактивних вправ, таким чином, щоб учні мали можливість подумати над їх виконанням;
 • обмежити кількість інтерактивних вправ на уроці (не більше двох);
 • проаналізувати виконання учнями інтерактивних вправ, акцентуючи увагу на ключових моментах теми;
 • проводити опитування учнів з теми за допомогою різних форм та методів.

Застосування інтерактивних методик вимагає певної структури уроків французької мови, основними складовими є:

1) мотивація;

2) оголошення теми та очікуваних навчальних результатів;

3) повідомлення нової навчальної інформації;

4) інтерактивна вправа із застосуванням мультимедійних технологій як центральна частина уроку;

5) підведення підсумків, оцінювання навчальних результатів учнів [9].

Оскільки, для нас важливим є мотиваційний аспект у застосування інтерактивних методик із залученням мультимедійних технологій, то проаналізуємо цю складову уроку з французької мови.

Основною метою мотиваційного етапу уроку є розвиток зацікавленості учнів проблемою, або темою, яка вивчається на уроці. Мотиваційний етап уроку з французької мови налаштовує учнів на ефективний процес вивчення мови та виконання нових завдань, здобуття нового для себе досвіду, особисту зацікавленість у результатах навчання. Для досягнення таких цілей вчитель французької мови має створити проблемну ситуацію, яка стимулює інтерес учнів до змісту навчального матеріалу, продемонструє потребу у застосуванні знань, отриманих на уроці, у повсякденному житті. Це може бути застосована інтерактивна технологія така як «мозковий штурм», продемонстрована життєва ситуація у вигляді відеофрагменту або аудіофрагменту. Саме якісно проведений мотиваційний етап уроку сприятиме ефективній рефлексії учнів наприкінці заняття, з підведенням підсумків вивченого та самоаналізу засвоєного матеріалу. Зауважимо, що рефлексія є найважливішим елементом інтерактивної методики навчання французької мови. За допомогою рефлексії учні усвідомлюють результат свої навчальної діяльності, оцінюють власний рівень розуміння навчального матеріалу, співставляють свої думки з думками та поглядами інших учнів, із власним життєвим досвідом, що допомагає у плануванні своєї навчальної діяльності. Мотиваційний етап уроку має займати біля 5% часу уроку. Наприклад, урок французької мови в 8 класі. Тема уроку: «Я, моя сім’я, мої друзі».

Мотивація навчальної діяльності за інтерактивною методикою з використанням мультимедійних технологій «Незакінчене речення».

Урок розпочинається з перегляду відеоряду, який містить незакінчені речення. Вчитель поділяє клас на групи по 3-4 учні, які в своїх групах визначають як найкраще завершити речення, кожна з груп оцінює відповіді своїх партнерів. Таким чином учні, після «мозкового штурму» в групі та перегляду відео фрагменту, налаштовуються на подальшу роботу з теми.

Після чого вчитель оголошує тему уроку та повідомляє основні результати, яких мають досягти учні після заняття.

Центральною частиною уроку французької мови є проведенням учителем інтерактивних вправ, основною метою яких є ефективне засвоєння навчального матеріалу. Так, О.Пометун рекомендує таку послідовність проведення інтерактивної вправи [9]:

1) інструктаж – вчитель проводить інструктаж для учнів про правила виконання вправи, послідовність дій учнів та час, який витратять учні на виконання завдання;

2) поділ учнів на групи або розподіл ролей;

3) виконання завдання, в якому вчитель виступає в ролі помічника та організатора, надаючи учням простір для самостійності, творчості та ініціативності;

4) обговорення результатів виконання вправи;

5) рефлексія – усвідомлення учнями своїх навчальних результатів через колективне обговорення, роботу в парах, індивідуальні письмові відповіді на питання, дискусії.

Підбиття підсумків уроку або рефлексія уроку – це невід’ємна складова інтерактивної методики, яка включає в себе підсумок змісту вивченого матеріалу, порівняння реальних результатів з очікуваними, закріплення засвоєного матеріалу, визначення перспективних тем, змістовного поєднання вивченого раніше матеріалу із тим, що необхідно ще засвоїти, планування подальших дії.

Інтерактивна методика передбачає застосування на будь якому етапі уроку мультимедійних технологій. Розглянемо тлумачення терміну «мультимедійна технології» та їх види.

Так, О.Пінчук під мультимедійною технологією вважає технологію, яка окреслює порядок розробки, функціонування та застосування засобів обробки інформації різних модальностей [6, с.56].

В широкому сенсі мультимедійні технології в освіті представляють собою набір інформаційно-комунікаційних технологій, які включають в себе програмні та технічні засоби, що найбільш ефективно впливають на учня.

Під мультимедійними технологіями науковці розуміють спеціальні інтерактивні технології, які через застосування у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (програмного забезпечення для роботи з графічними зображеннями, текстом, аудіозаписами, відеозаписами), забезпечують високу ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями.

У результаті аналізу літературних джерел [2] визначимо такі основні переваги застосування мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі вивчення французької мови:

 1. Можливість представлення навчального матеріалу з використанням відео, аудіо, графічних схем, карт та зображень з метою активізації найбільшої кількості органів чуття учня, що сприятиме швидшому засвоєнню навчального матеріалу.
 2. Індивідуалізований підхід до кожного учня з урахуванням його темпу навчання, індивідуальних особливостей сприйняття матеріалу та диференціації завдань за рівнем складності.
 3. Впровадження автоматизованого контролю знань, умінь та навичок, що скоротить часові витрати вчителя на перевірку та підвищить об’єктивність оцінювання навчальних досягнень.
 4. Активізація уваги та пізнавальної діяльності через впровадження інтерактивного навчання.
 5. Підвищення мотивації та зацікавлення до вивчення нового навчального матеріалу.
 6. Підвищення активності учнів через потребу в реалізації їх творчих здібностей, ініціативності та самостійності.
 7. Занурення в атмосферу спілкування носіїв мови через впровадження у навчальний процес відповідних інформаційних систем.

Застосування мультимедійних технологій на уроці з французької мови може відбуватися різними способами, відповідно до мети та типу конкретного уроку:

 • застосування для різних форм роботи: фронтальної, групової та індивідуальної, що залежить від матеріально-технічної складової класу, в якому проходять уроки з французької мови;
 • застосування педагогічного програмного забезпечення для вивчення французької мови: електронні підручники, словники, інтерактивні вправи, навчальні програми, відео, аудіо записи, презентації тощо;
 • застосування різних соціальних сервісів для комунікації з носіями мови в режимі online (соціальні мережі, відео конференції, вебінари тощо).

За призначенням мультимедійні технології науковці класифікують за такими видами [4]:

 • засоби зберігання і відтворення навчальної інформації,
 • засоби моделювання,
 • засоби контролю/самоконтролю,
 • засоби самонавчання,
 • аудіо-комунікативні засоби,
 • візуально-спостережні засоби,
 • читально-письмові засоби (текстові).

Зокрема на уроках французької мови для реалізації принципів інтерактивних методик навчання вважаємо за доцільне застосовувати:

1) засоби зберігання і відтворення навчальної інформації для наочного представлення навчального матеріалу, повторення відео фрагментів, аудіо фрагментів, які містять діалоги носіїв мови;

2) засоби контролю/самоконтролю – для перевірки рівня засвоєння лексичного матеріалу, граматики у вигляді тесту. Такі засоби контролю дозволять за короткий проміжок часу провести опитування всіх учнів у класі, визначити рівень сприйняття та засвоєння матеріалу;

3) засоби самонавчання – це спеціальні комп’ютерні програми, які дозволяють самостійно поглиблювати рівень володіння французькою мовою, вони передбачають повідомлення матеріалу, опанування навичками аудіювання, говоріння, читання та письма.

4) аудіо-комунікативні засоби, які передбачають комунікативне навчання, під яким І. Бим розуміє залучення учня до духовних цінностей французької культури через безпосереднє спілкування і аудіювання (читання) [1].

5) візуально-спостережні засоби, які дозволяють унаочнити навчальний матеріал у вигляді графічних зображень, карт, таблиць, схем, презентацій, відеорядів, аудіорядів, екскурсій відомими музеями світу. Зокрема слід відмітити, що візуально-спостережні засоби використовується для узагальнення, абстрагування і пояснення та залежать від цілей уроку. Для ефективного застосування цих засобів необхідні коментарі та пояснення вчителя, що акцентує увагу на деталях, сприяє проведенню дискусії та правильного розуміння побаченого.

6) читально-письмові засоби (текстові). Основою традиційного вивчення французької мови є формування навичок читання та письма, тому саме такі засоби, влучно застосовані вчителем, будуть формувати основну лінгвістичну компетенцію у школярів.

3 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Для підвищення рівня мотивації школярів на уроці французької мови вчитель має дотримуватися низки вимог:

1) навчальний матеріал до уроку має викликати інтерес у школярів, учні мають розуміти необхідність у засвоєнні даного знання;

2) вчитель має урізноманітнювати форми та методи роботи на уроці через застосування інтерактивних та мультимедійних технологій, що стимулює учнів до опанування нового навчального матеріалу;

3) завдання, які пропонує вчитель до виконання мають, бути цікавими та посильними для кожного школяра;

4) обов’язкова рефлексія після виконаних вправ й наприкінці кожного уроку, для самоаналізу та проведення узагальнення кожним учнем, отримання зворотного зв’язку від учнів до вчителя;

5) налагодження командної роботи у класі та уникнення конкуренції між учнями;

6) при можливості пропонувати учням альтернативні завдання, які спрямовані на засвоєння одного й того ж поняття.

Оскільки для підвищення мотивації учнів на уроці французької мови вчителю необхідно переглянути методи та форми навчання, то пропонуємо урізноманітнити їх сучасними мультимедійними технологіями, застосування яких дає можливість учням навчатися у своєму темпі та згідно до власних потреб.

Основними серед мультимедійних технологій, які застосовуються для вивчення французької мови, є прикладні програми, які може використовувати вчитель як на уроці, так і для самостійного домашнього опрацювання деяких тем. Прикладами таких програм є: «Duolingo», «Grammaire progressive du francais», «Lingua And», «LinguaMatch», «Muzzy. French», «Tell Me More. Французька», «Французька мова. Лінгафонний курс». Застосування програми «Grammaire progressive du francais» сприяє формуванню в учнів граматичних вмінь. Для робити з лексикою дуже корисною, на нашу думку, буде робота з програмою «Lingua Land». Для формування мовленнєвої компетентності доцільно застосовувати прикладну програму «Tell Me More. Французька», яка сприятиме формуванню в учнів правильної французької вимови. Для формування навичок читання та письма буде корисною програма «Французька мова. Лінгафонний курс». Основними перевагами застосування даних програм для вивчення мови є врахування індивідуальних особливостей учнів: рівня знань, темпу запам’ятовування, типу сприйняття матеріалу (аудіал чи візуал), гарна мотивація до опанування мови, оскільки навчання відбувається в ігровій формі. Застосування даних мультимедійних технологій можливе на будь-якому етапі та типі уроку французької мови: пояснення нового матеріалу вчителем, закріплення матеріалу, узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, контроль знань. Однак, є й недолік – матеріально технічне забезпечення навчального процесу.

Дуже цінною методично є програма для початкового опанування мовою, яка працює online за адресою: http://lexiquefle.free.fr/index.htm. На даному ресурсі розміщено інтерактивні вправи на закріплення лексичного матеріалу, для аудіювання, формування навичок говоріння, письма, граматичних вмінь. Всі вправи на ресурсі організовані за 20 темами, кожна з яких завершується перевіркою рівня засвоєння знань у вигляді тесту з подальшим коригуванням знань, умінь та навичок.

Зауважимо, що найбільш доцільним для уроку французької мови відповідно до рівня знань та індивідуальних потреб школярів є самостійно підібраний та організований навчальний матеріал, який зручно подавати за допомогою презентацій. Представлення навчального матеріалу із використанням мультимедійних презентацій дозволяє формувати в школярів всі складові лінгвістичної компетентності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Застосування вчителем французької мови різних мультимедійних технологій для повідомлення нового навчального матеріалу сприяє активізації самомотивації учнів, розвитку їх прагнення до отримання та засвоєння навчального матеріалу, підвищення їх допитливості та інтересу до уроку. Здійснити мультимедійну подачу матеріалу можна за допомогою низки ресурсів: MS PowerPoint, https://prezi.com/, http://www.slideboom.com/, http://en.calameo.com/, https://www.powtoon.com/, https://sway.com/. Досить ефективним методичним кроком є завдання школярам у вигляді підготовки власних презентацій. Таке завдання сприяє розвитку в учнів активної діяльності, монологічного мовлення під час доповіді з презентацією, діалогічного мовлення під час обговорення презентації.

Високоефективну мультимедійну технологію повідомлення нового навчального матеріалу представляє застосування відео. Основною перевагою застосування відео у навчальному процесі є наочність та занурення у ситуацію, яка представлена у відео, що сприяє легшому засвоєнню нового матеріалу. Організація впровадження в навчальний процес вивчення французької мови відеозапису вимагає певної методичної схеми. Перед початком перегляду відео вчитель має обов’язково повідомити назву відео та актуалізувати знання лексичного матеріалу, який використовується у відеозаписі. Під час першого перегляду учні мають зрозуміти зміст побаченого: де проходить дія, про що розмовляють дійові особи, визначити слова, які були учням незрозумілими або незнайомими. Далі вчитель пропонує учням переглянути відео ще раз. Під час перегляду учні мають 

виявити список почутих слів, зокрема, прикметників, які деталізують опис об’єктів, запам’ятати фрагмент діалогу, окремі репліки тощо. Після перегляду навчального відео, учні мають перекласти текст на українську мову та виконати завдання. Розглянемо різні види завдань, які вчитель може запропонувати школярам після перегляду відеозапису: прокоментувати про що було відео, відповісти на запитання по змісту відео, заповнити таблицю, картку за змістом фрагменту, представити свою точку зору на тему відео, відобразити відео у вигляді діалогу. На закріплення матеріалу, який було представлено у відео, вчитель пропонує учням роботу у парах для проведення діалогу із застосуванням основних реплік відео.

Вчителю слід розуміти, що застосування на уроці презентацій чи відео це лише інструмент подачі матеріалу, а не мета уроку. Тому, використовуючи дані ресурси вчитель має пам’ятати, що найбільш ефективними ці технології можуть бути для подачі нового матеріалу, узагальнення і систематизації навчального матеріалу.

Зазначимо, що методи застосування мультимедійних технологій на уроці французької мови – різні, але, упроваджуючи їх у навчально-виховний процес, ми маємо на меті урізноманітнити форми роботи школярів, зацікавити учнів навчальним матеріалом та зробити урок французької мови пізнавальним.

Для візуалізації навчального матеріалу вчитель французької мови може використовувати карти знань, що включають в себе схеми, на яких зображено структуру понять певної теми. Карти знань використовують для класифікації, узагальнення та систематизації навчального матеріалу. Прикладами online ресурсів, які дозволяють створювати карти знань, є сервіси: https://www.mindomo.com; https://www.mindmeister.com/ru; https://bubbl.us/ тощо. Застосування такої візуалізації сприяє реалізації основного принципу педагогіки – наочності при подачі матеріалу. Карта знань демонструє асоціативні зв’язки між поняттями, сприяє розвитку творчого та логічного мислення школярів, підвищує інтенсивність процесу опанування навчального матеріалу уроку.

Наведемо приклад застосування мультимедійної технології навчання із використанням карт знань для формування навичок читання та письма. Здійснюємо поділ школярів на групи, кожній групі вчитель дає завдання прочитати абзац тексту. Школярі кожної з груп створюють карту знань, в центрі якої порядковий номер абзацу тексту та відгалуження з номерами речень абзацу, в яких розміщенні ключові слова кожного речення з їх перекладом. Таким чином карта знань, створена учнями, є прекрасним алгоритмом для переказу тесту, тобто формування навичок говоріння. Під час такої групової роботи учні повторюють раніше вивчені слова, визначають ключові слова речення, аналізують текстовий матеріал абзацу.

Стрічка часу – ще один сучасний мультимедійний інструмент, який сприяє візуалізації навчального матеріалу із застосуванням тексту, графічних зображень, відео, аудіо записів, лінків, розташованих у хронологічній послідовності. Основними ресурсами мережі Інтернет для створення стрічок часу є: https://timeline.knightlab.com/, https://www.timetoast.com/, http://timeglider.com/, http://www.tiki-toki.com. Стрічки часу дозволяють наочно демонструвати хронологічні події та сприяють легшому запам’ятовуванню матеріалу. На уроці французької мови необхідно застосовувати стрічки часу для формування навичок говоріння, наприклад, учень за допомогою, створеної ним, стрічки часу розповідає історичні події, відомості про себе та свою родину, про місто та країну. До розповіді учень залучає різні мультимедійні об’єкти: відео, зображення, аудіо. Після чого відбувається колективне обговорення доповіді із запитаннями та відповідями. Впровадження в навчальний процес французької мови такого мультимедійного інструменту сприяє підвищення рівня мотивації учнів, розвитку їх інформатичної компетентності, формуванню вміння структурувати та системно подавати матеріал, налагодженню комунікації в колективі, груповій роботі школярів тощо. Ще одним способом застосування стрічок часу у навчальному процесі вивчення мови є робота з уже готовими стрічками часу, які містять пропуски. Вчитель пропонує учням завдання доповнити пропущені місця реченнями. Окрім того, стрічки часу можна застосовувати вчителем і для повідомлення нового матеріалу до уроку, додані мультимедійні об’єкти до такої стрічки часу сприятимуть підвищенню уваги школярів.

Для збільшення кількості форм та видів роботи на уроці зручно використовувати кросворди для роботи з вивченою лексикою, самостійних домашніх завдань, контролю рівня засвоєння нових слів у ігровій формі. Досить цікавим для учнів є самостійне створення кросвордів з нових слів уроку або слів всієї теми. Застосування такого  виду роботи допомагає учням закріпити, узагальнити та систематизувати свої знання слів теми, підвищити інтерес до навчального предмету та розвивати світогляд.

Скласти кросворд можна як за допомогою пакету офісних програм таких як: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, так і за допомогою спеціальних програмних продуктів таких як: Crossword Compiler, Crossword Forge, Crossword Set, Decalion, Eclipse Crossword, Hot Potatoes та ресурсів мережі Інтернет: http://cross.highcat.org/ru_RU/#, http://crosswordus.com/ru/puzzlemaker.

Основні правила застосування кросвордів на уроці французької мови такі:

 1. Робота над кросвордом не має займати багато часу.
 2. Формулювання запитання до кросворду має бути однозначне, чітке та коротке.
 3. Доцільне поєднання запитань різного ступеня складності. Таке врівноваження сприяє постійному інтересу до завдання, учні не втрачають активність через занадто легкі запитання.

Організувати роботу школярів з кросвордом можна декількома способами:

1) розв’язати кросворд;

2) скласти кросворд;

3) сформулювати запитання до вже складеного кросворду.

У кожному із запропонованих варіантів організації навчальної діяльності учнів у роботі з кросвордами може бути здійснено як у формі індивідуальної роботи, так і у формі групової або фронтальної роботи. Для індивідуалізації навчання необхідно застосувати індивідуальну форму роботи, коли кожен з учнів самостійно розв’язує або складає кросворд, для інтенсифікації процесу навчання доцільно використати групову та фронтальну форми роботи, коли слабші учні орієнтуються на сильніших.

Перед тим як вчитель запропонує школярам скласти кросворд необхідно узагальнити знання учнів з теми, розповісти методику складання кросворду, назвати вимоги до кросворду. Після складання школярами кросвордів, вчитель пропонує декільком учням представити свій кросворд на загал. Всі учні класу у вигляді фронтальної роботи заповнюють кросворд, а учень-автор перевіряє правильність відповідей. Оцінюється активність кожного учня та правильність його відповідей.

Під час опанування учнями нової лексики, на нашу думку, доцільним є використання інформаційної графіки на прикладі хмар слів. Так, з метою вивчення нових слів та повторення основних слів з певної теми, можна створювати хмари ключових слів за допомогою мультимедійних ресурсів мережі Інтернет: http://www.tagxedo.com/ або http://www.tagxedo.com/app.html,  https://wordcloud.pagemon.net/, https://tagul.com/, https://worditout.com/ та інші. У результаті застосування одного із сервісів отримаємо інтерактивне зображення, при натисканні на яке відбувається збільшення відповідних слів. Можна організувати роботу над хмарою слів у різних формах: це і фронтальна робота, і індивідуальна робота, і групова робота. Визначимо основні способи застосування хмари слів на уроці французької мови:

1) під час фронтальної роботи учні мають знайти найбільше слів з помилками у «хмарі слів»;

2) під час індивідуальної роботи учні мають скласти власну хмару слів, спираючись на прочитаний навчальний текст;

3) під час групової роботи кожна з груп учнів має скласти речення або коротку розповідь зі слів, які зазначені у «хмарі».

Застосування сервісів таких як хмара слів сприяє кращому запам’ятовуванню, тренує зорову пам’ять,  розвиває творчість та найкраще мотивує до вивчення французької мови.

Наступним мультимедійним ресурсом, який підвищує зацікавленість учнів на уроці є https://kahoot.it/. Це сервіс мережі Інтернет, що забезпечить проведення дидактичних ігор, вікторин, тестів та опитувальників за певною темою. Створення запитань через даний ресурс передбачає використання графічних об’єктів, що робить сервіс незамінним для опанування новою лексикою, граматикою. Крім того, за допомогою даного сервісу можна створити командні змагання та відразу побачити результати. Застосування у навчальному процесі такого ресурсу дозволяє вчителю французької мови мати зворотній зв’язок з учнями.

Для організації та проведення інтерактивних вправ на уроці французької мови можна скористатися ресурсом https://learningapps.org/. Це ще однин з сервісів мережі Інтернет, який можна застосовувати як мультимедійну технологію навчання. Сервіс надає можливість вчителю створити власні інтерактивні вправи для закріплення навчального матеріалу у вигляді таких завдань: виділити слова, вікторина (1 відповідь), вікторина (множинні відповіді), знайти слова, перший мільйон, відповідності сітки, гра «Парочки», знайти на карті, знайти пару, класифікація, пазл, таблиця відповідностей, фрагменти зображення, просте упорядкування, розставити за порядком, числова пряма, вгадай слово, вікторина з друкуванням, заповнити пропуски, заповнити таблицю, кросворд, впорядкування, вікторина для кількох гравців, де це?, порахувати, скачки, інтелектуальна карта, аудіо- та відео-контент, блокнот, голосування, дошка оголошень, календар, колекція вправ, нотатки, чат. Такий інструмент можна застосовувати для групової, індивідуальної та фронтальної роботи на різних етапах уроків різних типів.

Наприклад, для повторення лексики зручно на початку заняття провести інтерактивну вправу «Знайди пару» або «Сортування картинок», для визначення відповідності артиклів та слів, з якими вони використовуються, застосувати інтерактивну вправу «Класифікація» або «Заповнити пропуски». Для визначення певної послідовності слів у реченні або складення тексту із запропонованих речень доцільно використати інтерактивну вправу «Розставити за порядком». З метою закріплення знань використовую завдання «кросворд» або «вікторина з друкуванням».

Мультимедійним інструментом, який сприяє розвитку мотивації учнів до вивчення французької мови, є створення та робота з коміксами. Вчитель може самостійно створювати комікси для кожної теми за допомогою ресурсів мережі Інтернет: https://www.pixton.com/, http://www.toondoo.com/createBook.do. Саме за допомогою коміксів вчитель має можливість цікаво пояснювати навчальний матеріал, формувати навички читання, говоріння та аудіювання, індивідуалізувати процес вивчення мови, забезпечити активність кожного учня, наочно демонструвати навчальний матеріал, організувати самостійну роботу учнів (створити власний комікс за діалогом, прочитати комікс, співставити текст коміксу з графічним зображенням).

Перед початком роботи з коміксом вчитель має запропонувати низку впав, які підготують учнів до сприйняття нового матеріалу, запитання, на які будуть відповідати школярі  під час перегляду коміксу. Застосування коміксів у процесі вивчення нової теми сприяє формуванню у школярів вміння аналізувати, виокремлювати основне, знаходити необхідну інформацію. Після роботи з коміксом учням доцільно буде запропонувати обговорити основні питання, порушені в тексті, написати свої роздуми у вигляді есе на тему коміксу, скласти план коміксу, переказати зміст коміксу за планом, відповісти на різні типи запитань, розділити зміст коміксу на структурні частини, з виокремленням узагальненої назви кожної частини. Окрім того, іноді доцільно застосовувати при вивченні французької мови комікси з лексичними та граматичними помилками, основним завданням для учнів при роботі з таким коміксом буде виправлення помилок та відновлення коректної послідовності змістової лінії тексту коміксу. Таким чином, застосування коміксів на уроці з французької мови підвищує цікавість до предмету, стимулює до обговорення, більш продуктивної діяльності учнів на уроці.

Окрім спеціальних програм та мультимедійних online ресурсів перевіряти отриманні знання та вміння на уроці з французької мови вчитель може за допомогою тестів, створених самостійно. Тестування рівня засвоєних знань за допомогою спеціального програмного забезпечення сприяє об’єктивнішому оцінюванню, зменшенню кількості часу на опрацювання результатів тестування. Програми для тестування мають гарний динамічний інтерфейс, що знижує рівень переживань учнів, і тестування школярі сприймають як гру. Тести вчитель може створювати двох типів: навчальні та контрольні. Навчальні або тренувальні тести дозволяють учню закріпити свої знання, проаналізувати помилки, які він допускає під час тестування, підготуватися до тематичного оцінювання. Контрольні тести націлені на визначення рівня знань та балів за кожною темою. Залежно від програмного забезпечення вчитель може під час тестування використати різні типи тестових запитань: з однією правильною відповіддю, з декількома правильним відповідями, логічний тип запитання (так чи ні), запитання на відповідність, запитання на послідовність, запитання на частину зображення, а також відкриті тестові запитання, відповідями на які є: заповнення пропущених літер, слів або словосполучень. Прикладами спеціалізованих програм, в яких можна створювати тести з французької мови, є: myTest+, Test-W2, http://www.banktestov.ru/, http://master-test.net/. За допомогою вказаних ресурсів вчитель має можливість налаштувати кількість запитань для тестування, обмежити тест часом, визначити критерії оцінювання результатів, тип тесту (навчальний або контрольний). Прикладами офісних ресурсів, які дозволяють створити тести з автоматичною перевіркою результатів, є: MS Excel, MS PowerPoint.

Ще одним універсальним мультимедійним інструментом, що підсилить мотивацію учнів до уроку французької мови є сенсорні дошки Smart Board. За допомогою комплекту, до якого входять: сенсорна дошка, проектор та комп’ютер, вчитель має можливість: демонструвати матеріал на загал, активно залучати учнів до виконання інтерактивних вправ на дошці, що підвищить рівень зацікавленості школярів, підвищити темп засвоєння навчального матеріалу. Саме за допомогою сенсорної дошки вчитель французької мови має можливість реалізувати всі представлені мультимедійні технології для фронтальної роботи у класі. Під час використання сенсорної дошки на уроці вчитель може подати навчальний матеріал в повному обсязі і спрямовувати учнів до активної пізнавальної діяльності. За допомогою програмних продуктів, які входять в комплекс Smart Board, вчитель може легко представити граматичні схеми, новий лексичний матеріал, здійснювати перевірку рівня знань учнів, розвивати дискусію.

Назвемо види навчальної діяльності на уроці з французької мови, які може реалізувати вчитель, із застосуванням комплексу Smart Board:

 • перегляд відео, презентацій для подачі нового матеріалу,
 • виконання інтерактивних вправ на внесення змін до тексту – виправлення помилок, написання заміток, формулювання запитань,
 • створення заміток до документів, презентацій, відео,
 • відвідування музеїв online,
 • перегляд різноманітних навчальних ресурсів мережі Інтернет, спеціалізованих програм для вивчення мови, хмар слів, коміксів, стрічок часу, графічних ресурсів тощо,
 • застосування програмного забезпечення комплексу SmartBoard для створення презентаційних матеріалів, інтерактивних вправ, тестів, демонстрацій тощо.

Зауважимо, що проведення уроку французької мови на базі інтерактивних методик із використанням мультимедійних технологій – це не лише велика кількість ефектів, а й рутинна і важлива методична підготовка. Готуючись до уроку вчитель має продумати послідовність застосування мультимедійних технологій та інтерактивних вправ, форми та способи роботи зі школярами, методи налагодження комунікації зі школярами, способи зацікавленості учнів та підвищення пізнавального ефекту навчання французької мови. Цілком очевидним є те, що застосування мультимедійних технологій сприяє наочності та підвищенню сприйняття представленого навчального матеріалу. За допомогою мультимедійних технологій у вчителя є можливість деталізувати та унаочнити подачу навчального матеріалу.

У результаті застосування інтерактивних методик із залученням мультимедійних технологій з метою розвитку мотивації учнів до вивчення французької мови ми побачили динаміку рівня знань та навчальних досягнень учнів. Так, протягом трьох років систематичної роботи із використанням вказаної методики в учнів спостерігається розвиток інтересу до опанування французької мови, тобто відбувається підвищення рівня мотивації. Аналізуючи успішність учнів, які вивчали мову за допомогою мультимедійних технологій, можемо зазначити, що протягом 2015-2016 навчальних років та 1 семестру 2016-2017 навчального року, визначено високий та достатній рівні володіння лінгвістичними компетентностями. Також спостерігаємо збільшення інтересу учнів до участі у конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Невід’ємною складовою процесу розвитку мотивації в учнів є залучення їх до позакласної діяльності. Так, учні приймали участь у віртуальній екскурсії до Aliance Francaise. Окрім цього у позакласний час було організовано відео конференції з носіями мови для надання можливості учням реалізації їх практичних навичок спілкування. Випускники вступають до ВНЗ України на філологічні спеціальності. Такі результати впровадження в навчальний процес вивчення французької мови інтерактивних методик із залученням мультимедійних технологій свідчать про високу мотивацію до вивчення мови та поглиблення знань про культуру Франції. Отже, системне застосування мультимедійних технологій сприяє підвищенню рівня знань у школярів французької мови.

 1. ВИСНОВКИ

Основною умовою досягнення освітніх цілей вивчення французької мови є високий рівень мотивації школярі до навчально-виховного процесу. Підвищення рівня мотивації учнів до навчальної діяльності є гострою проблемою педагогів та психологів. Актуальність у розв’язанні проблеми зумовлена викликами суспільства до підвищення якості навчання, формування конкурентно-спроможного випускника. На актуальність проблеми впливає оновлення змісту навчання, зміна акценту на самостійну навчально-пізнавальну діяльність учня, необхідність формування у школярів активної життєвої позиції.

На підвищення рівня мотивації школярів на уроці французької мови впливають такі умови: навчальний матеріал до уроку має викликати інтерес у школярів, учні мають розуміти необхідність у засвоєнні даного знання; вчитель має урізноманітнювати форми та методи роботи на уроці, застосування інтерактивних та мультимедійних технологій стимулює учнів до опанування нового навчального матеріалу; завдання, які пропонує вчитель до виконання мають бути цікавими та посильними для кожного школяра; обов’язкова рефлексія після виконаних вправ та наприкінці кожного уроку, для самоаналізу та узагальнення кожного учня,  отримання зворотного зв’язку від учнів до вчителя; налагодження командної роботи у класі та уникнення конкуренції між учнями; при можливості пропонувати учням альтернативні завдання, які спрямовані на засвоєння одного з понять.

За допомогою інтерактивних методик вчитель французької мови може створити такі умови для опанування мовою, за яких учень буде мотивованим до самостійного відкриття та пізнання нових знань, формування власної лігвістичної компетентність та розширення власного кругозору.

Окрім підвищення рівня мотивації, перевагами інтерактивних методик навчання є: залучення до навчальної діяльності всіх учнів; формування вміння учнів висловлювати власну думку на загал, аргументувати її, вміння слухати та поважати думки інших; командна та групова робота, що сприяє налагодженню комунікації; психологічно комфортні умови для навчальної діяльності, які сприяють формування «відчуття успіху», толерантного ставлення до кожного учня, самореалізації кожного; ефективність опрацювання великого обсягу навчального матеріалу за мінімальну кількість витраченого часу.

Ефективність реалізації інтерактивної методики навчання із залученням мультимедійних технологій у навчально-виховний процес вивчення французької мови залежить від: завдань, які вчитель пропонує учням для підготовки до уроку: почитати, продумати, виконати завдання, переглянути відео французькою мовою, прослухати аудіо запис; добору інтерактивних вправ, які б сприяли засвоєнню теми; розрахунку часу виконання інтерактивних вправ, таким чином, щоб учні мали можливість подумати над його виконанням; кількості інтерактивних вправ на уроці; присутності аналізу виконання учнями інтерактивних вправ, акцентуючи увагу на ключових моментах теми; опитування учнів з теми за допомогою різних форм та методів.

Впровадження інтерактивної методики у процес вивчення французької мови вимагає специфічної структури уроку, яка складається з обов’язкової мотивації до вивчення теми, визначення основних навчальних результатів, які мають досягти учні після уроку, повідомлення теми уроку та нового навчального матеріалу, обов’язкове виконання інтерактивних вправ із застосуванням мультимедійних технологій виступає як центральна частина уроку, підведення підсумків, рефлексія, яка є найважливішим елементом інтерактивної методики навчання французької мови та оцінювання навчальних результатів учнів.

Застосування мультимедійних технологій на уроці французької мови розкриває перед вчителем можливість представлення навчального матеріалу з використанням відео, аудіо, графічних схем, карт та зображень з метою активізації найбільшої кількості органів чуття учня, що сприятиме швидшому засвоєнню навчального матеріалу; здійсненню індивідуалізованого підходу до кожного учня з урахуванням темпу навчання, індивідуальних особливостей сприйняття матеріалу та диференціації завдань за рівнем складності; впровадженню автоматизованого контролю знань, умінь та навичок, що скоротить часові витрати вчителя на перевірку та підвищить об’єктивність оцінювання навчальних досягнень; здійсненню активізації уваги та пізнавальної діяльності через впровадження інтерактивного навчання; підвищенню мотивації та зацікавлення до вивчення нового навчального матеріалу; підвищенню активності учнів через потребу в реалізації їх творчих здібностей, ініціативності та самостійності; зануренню в атмосферу спілкування носіїв мови через впровадження у навчальний процес відповідних інформаційних систем.

Оскільки для розвитку мотивації учнів на уроці французької мови необхідні різні методи та форми навчання пропонуємо узагальнити сучасні мультимедійні технології, застосування яких сприяє розкриттю індивідуальних особливостей кожного учня та створює творчу атмосферу на уроці. У кожному з варіантів організації навчальної діяльності учнів за допомогою мультимедійних технологій з реалізації інтерактивної методики навчання французької мови може бути здійснено як у формі індивідуальної роботи, так і у формі групової або фронтальної роботи. До таких технологій віднесемо прикладні програми, які може застосовувати вчитель як на уроці, так і для самостійного домашнього вивчення деяких тем: «Duolingo», «Grammaire progressive du francais», «Lingua And», «LinguaMatch», «Muzzy. French», «Tell Me More. Французька», «Французька мова. Лінгафонний курс».

Мультимедійну подачу нового навчального матеріалу можна здійснити за допомогою презентацій, створених у програмах: MS PowerPoint, https://prezi.com/, http://www.slideboom.com/, http://en.calameo.com/, https://www.powtoon.com/, https://sway.com/ або навчальних відео та аудіо.

Для візуалізації навчального матеріалу вчитель французької мови може використовувати карти знань, комікси, стрічки часу, хмари слів.

Для закріплення знань, систематизації та узагальнення навчального матеріалу з метою підвищення уваги учнів, розвитку їх системного мислення, впровадження різних форм організації та проведення інтерактивних вправ на уроці французької мови доцільно застосовувати ресурс https://learningapps.org/, який надає можливість вчителю створити власні інтерактивні вправи.

Для контролю отриманих знань та вмінь на уроці з французької мови вчитель може застосувати тести, створені самостійно за допомогою ресурсів: myTest+, Test-W2, http://www.banktestov.ru/, http://master-test.net/, із налаштуванням кількості запитань для тестування, обмеженням у часі, визначенням критеріїв оцінювання результатів та типу тесту (навчальний або контрольний).

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

3.Гулеватий В. Л. Шляхи підвищення мотивації навчання./ В. Л. Гулеватий. – Вінниця, 2006.

4.Міщенко О. А. Види мультимедійних засобів навчання [Електронний ресурс] / О. А. Міщенко // Педагогічні науки. Стратегічні напрями реформи системи освіти. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Pedagogica/28714.doc.htm

5.Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К.: Вид. центр «Просвіта»: Пошук.-вид. агентство «Книга Пам'яті України», 2000. – 365 c.

6.Пінчук О. П. Проблема визначення мультимедія в освіті: технологічний аспект / О. П. Пінчук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інститут  інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип. 46. – С. 55-58.

8.Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – 135 с.

9.Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред.. О. І. Пометун. – К.: Видавництво. А.С.К., 2004. – 192 с.

Добавить комментарий

Люди, участвующие в этой беседе

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.