Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Олімпіадні завдання з економіки для учнів 9-11 класів

дата публікації: . Надруковано у: ЭкономікаАвтор розробки: Загідуліна Наталія Георгіївна


Завдання I етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 2015-2016 н. р.

 

Передмова

 

Сьогодні, напевне немає людини, яка недооцінювала б роль економіки в житті суспільства. Економіка це така наука, яка вивчає використання різних обмежених ресурсів з метою забезпечення задоволення потреб людини і людей в цілому а так само взаємовідносини між сторонами господарської діяльності, а так само саме господарство, як сукупність засобів виробництва, які використовують люди з метою задоволення потреб. Як розібратися в цьому, як знайти усьому своє місце, як відокремити головне від другорядного? Щоб відповісти на ці питання, необхідно знати правила та принципи функціонування ринкової економіки. 

Метою проведення олімпіади є активізація навчально - пізнавальної діяльності учнів, стимулювання творчої роботи та досягнення високих результатів у навчанні, розвитку і реалізації творчих здібностей учнів, та удосконалення навчального процесу. Головним завданням олімпіади є виявлення обдарованих учнів, затвердження високого пріоритету творчої роботи учнів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу.

Визначення переможців олімпіади здійснюється згідно з критеріями оцінювання  олімпіадних завдань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

виконання олімпіадних завдань з предмету «Економіка»

 

        Олімпіадні завдання з предмету «Економіка» складені для учнів 9-11 класів.  Завдання складаються з 20 тестів, та 3 – х задач.    

 Тестові завдання № 1-20 – завдання в яких необхідно відмітити одну правильну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів. Максимальна оцінка за кожну правильну відповідь на  тест  складає 1 бал.

                 Виконання задач вимагає від учнів більшої ерудиції, широкого мислення, вміння визначити економічні показники. І тому, за розв’язання  задач учень отримує: задача №1- 5 балів, задача №2 - 10 балів, задача №3 – 15 балів.

       Загальна сума балів складає  – 50.

 

 

 

9 клас

 1. Основні питання економіки:

А що виробляється, ким виробляється, як споживається;

Б що виробляється, хто виробляє, ким споживається;

В що виробляється, як виробляється, ким споживається;

Г для чого виробляється, як виробляється, як споживається.

 1. До інвестиційних послуг належать:

А послуги садка;

Б послуги юридичної фірми;

В послуги стоматологічного кабінету в обласній лікарні;

Г послуги перукаря.

 1. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А Кількість виробничих ресурсів, що має суспільство;

Б обмеженість ресурсів та безмежність потреб;

В альтернативи виробництва двох товарів при обмежених ресурсах;

Г альтернативи споживання двох товарів при обмежених ресурсах.

 1. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться:

А на кривій виробничих можливостей (КВМ);

Б у точці, що знаходиться праворуч від КПМ;

В у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ;

Г не має правильної відповіді.

 1. Продуктивність праці на підприємстві визначається:

А сукупним обсягом виробництва;

Б кількістю працівників, що зайняті у виробництві;

В обсягом виробництва з розрахунку на одного робітника;

Г обсягом прибутковості  з розрахунку на одного робітника.

 1. Ситуація рівноваги споживача означає:

     А максимізацію загальної корисності при даному бюджеті;

     Б кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;

     В зі збільшенням покупок одного виду блага скорочуються закупки іншого;

     Г споживач витрачає однакову суму грошей на придбання кожного виду блага.

 1. Збільшення доходу споживача відображається:

А зміною нахилу бюджетної лінії;

Б паралельним зсувом бюджетної лінії праворуч;

В паралельним зсувом бюджетної лінії ліворуч;

Г зростанням нахилу бюджетної лінії.

 1. «Золоте правило бізнесу»:

А досягнути обсягу виробництва, за якого MR=MC;

Б збільшуй обсяги виробництва, доки воно приносить прибуток;

В нарощуй виробництво, доки P=ATC;

Г нарощуй виробництво, доки TR=TC.

 1. Мобільний зв'язок варто віднести до:

А первинного виробництва;

Б вторинного виробництва;

В третинного виробництва;

Г засобів виробництва.

 1. До виробництва матеріальних послуг належить:

А матеріально-технічне постачання, охорона здоров’я, наука;

Б освіта, зв'язок, громадське харчування;

В туризм, культура, будівництво.

Г ремонт обладнання, торгівля, транспорт.

 1. Крива попиту зміщується вліво, якщо:

А збільшується чисельність покупців;

Б доходи споживачів збільшуються;

В ціна на товар-субститут зменшується;

Г ціна на товар комплімент зменшується.

 1. Ринкову ціну формують:

А смаки та уподобання споживачів;

Б потреби споживачів;

В обсяги виробництва попит і пропозиція;

Г попит і пропозиція.

 1. Попит – це:

     А бажання та можливість придбати товар;

     Б необхідність у товарі;

     В кількість товарів, які ми бажаємо придбати;

     Г кількість товарів, які ми придбали.

 1. Яке з визначень грошей найбільше відповідає їх сутності?

А гроші – це загальний еквівалент, через який вимірюється вартість усіх товарів і послуг;

Б гроші – це міжнародна валюта і валюта найбільш розвинутих країн світу;

В реальні гроші – це золото і срібло;

Г гроші – це будь-який товар.

 1. Ваша сім’я вирішила придбати легковий автомобіль, для чого частину грошей відкладає на свій рахунок у банк. Яку функцію в цьому випадку виконують гроші?

А засобу обігу;

Б засобу нагромадження;

В міри вартості;

Г усі відповіді правильні.

 1. Постійні витрати:

А зростають зі зростанням обсягів виробництва;

Б зменшуються зі зростанням обсягів виробництва;

В не залежать від обсягів виробництва;

Г зменшуються зі зменшенням обсягів виробництва.

 1. Граничні витрати – це:

А приріст змінних витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;

Б приріст витрат у результаті збільшення обсягів виробництва і  реалізації продукції;

В приріст витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;

Г величина зменшення витрат на виробництво однієї додаткової одиниці продукції.

 1. Ринковою інфраструктурою називають:

А товарні, фондові та валютні біржі;

Б фінансово-посередницькі організації і служби зайнятості;

В фінансово-кредитні установи, які обслуговують рух капіталів і грошей;

Г сукупність ринкових установі організацій, які допомагають діяти різним ринкам.

 1. Джерелом банківського прибутку є:

А різниця між процентами за кредити, що їх отримують комерційні банки від Національного банку України;

Б різниця між процентами за кредити і процентами за вклади;

В проценти за кредити;

Г проценти за депозити.

 1. Однією із функцій комерційних банків є:

А емісія цінних паперів;

Б кредитування фінансово-кредитних посередників;

В управління майном підприємств або приватних осіб;

Г кредитування та обслуговування юридичних і фізичних осіб у різних сферах діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

Сім’я щодня купує хліб і молоко по ціні відповідно 6 та 10 грн. На даний час сім’я  купує таку кількість цих продуктів, що гранична корисність їх останніх одиниць становить 40 і 50 ютілей. Чи можна сказати, що купується найкращий, тобто максимізуючи корисність, набір хліба і молока? Якщо ні, то яким чином сім’ї потрібно перерозподілити витрати між цими двома товарами?

 

 

Задача 2

Кондитерський цех збільшив обсяг випічки тортів за день з 110 до 121. Як змінилась продуктивність праці, якщо кількість зайнятих робітників зросла на 10%, а ціни зросли на 13%.

Задача 3

Визначте, який банк слід обрати, щоб розмістити 5 тис. грн.. строком на два роки. Перший банк пропонує 15% річних (складний відсоток), а другий банк 17% річних (простий відсоток).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

 1. Економічна наука досліджує:

А як організована робота окремого підприємства;

Б як організовані виробництво, обмін, розподіл та споживання;

В як організована робота сімейного господарства;

Г як організоване виробничий процес у масштабах країни.

 1. До засобів (методів) економічного дослідження не відносять:

А узагальнення;

Б абстрагування;

В класифікацію;

Г економічне мислення.

 1. Поль Самуельсон вважав:

А економічна теорія є наукою про створення і використання матеріальних благ;

Б економіка вивчає процес виробництва матеріальних благ;

В економічна теорія є наукою про використання людьми обмежених виробничих ресурсів для створення різних товарів з метою споживання;

Г економічна теорія є наукою про сучасні ринкові відносини і механізм їх дії.

 1. У чому полягає відмінність позитивної економіки від нормативної економіки?:

А позитивна економіка вивчає позитивні результати економічної діяльності, а нормативна економіка вивчає вплив прийняття нормативних актів на економіку країни;

Б на відміну від нормативної економіки позитивна економіка не вивчає незаконні види діяльності;

В позитивна економіка вивчає «те, що є», нормативна економіка досліджує « те, що повинно бути»;

Г нормативна економіка – це розділ макроекономіки, а позитивна економіка – це розділ мікроекономіки.

 1. Під кооперацією виробництва ми розуміємо:

А таку організацію, де кожен підприємець випускає певний вид товару або надає певну послугу;

Б обмін результатами діяльності між окремими ланками виробництва;

В обмін товарами між окремими країнами, які випускають тільки їм притаманну продукцію;

Г організацію розподілу робочої сили та засобів виробництва по окремих регіонах країни і сферах виробництва.

 1. Повна зайнятість ресурсів означає, що:

А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;

     Б в країні відсутнє безробіття;

     В виробничі ресурси використовуються економно;

     Г всі придатні ресурси використовуються у виробництві.

 1. Принцип економічної доцільності для виробника означає, що він:

А діятиме виключно в інтересах суспільства;

Б буде постійно збільшувати обсяги виробництва;

В діятиме відповідно до власного інтересу, який полягає в бажанні отримати якомога більший прибуток;

Г буде економно використовувати енергетичні ресурси.

 1. Проблема альтернативного вибору постає:

А лише перед домогосподарствам;

Б перед підприємцями і домогосподарствами;

В перед окремими державами;

Г перед усіма суб’єктами економіки .

 1. Визначте, яке з витрат належить до змінних :

А страхові платежі ;

Б заробітна плата менеджерів;

В виплата процентів за кредит;

Г витрати на сировину та матеріали.

 1. Вкажіть головну ознаку, що відрізняє товарне виробництво від натурального господарства:

А матеріал, з якого виготовляють продукцію;

Б вільний вибір виробником напряму діяльності;

В відсутність економічних зв’язків між виробниками.

Г виробництво продуктів для продажу на основі спеціалізації виробників.

 1. Який рядок значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?:

А 200, 150, 150, 150;

Б 200, 230, 250, 280;

В 200, 300, 400, 500;

Г 200, 150, 90, 40 .

 1. Яке з наступних тверджень є невірним:

А кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

Б всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

В всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;

Г кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів.

 1. Укажіть наслідки введення спеціалізації на підприємстві:

А стало працювати більше робітників;

     Б посилилась взаємозалежність;

     В розширили асортимент продукції, що випускалася;

     Г підвищились ціни товарів, що випускаються підприємством.

 1. Укажіть, що належить до засобів праці?

А верстат;

Б цемент;

В цегла;

Г приміщення заводу.

 1. Укажіть, що належить до предметів праці?

А цемент;

Б обладнання цеху;

В комбайн;

Г автошляхи.

 1. Зростання продуктивності праці на рівні підприємства:

А підвищення трудомісткості продукції;

Б збільшення річного випуску продукції;

В збільшення чисельності працівників;

Г збільшення випуску продукції на одного працюючого.

 1. Виберіть повний перелік ресурсів, необхідних для виробництва:

А автомобіль, водій, гроші;

Б капітал, земля, підприємницькі здібності;

В природні ресурси, трудові ресурси, капітал, підприємницькі здібності, інформація;

Г природні ресурси, праця, капітал, інформація.

 1. Укажіть визначення виробничих ресурсів:

А усе необхідне для задоволення потреб людини;

Б усе необхідне для виробництва товарів і послуг;

В усі прилади й механізми, які використовуються для виробництва;

Г уміння і знання людей, які працюють.

 1. Виберіть правильне твердження, що відповідає характеристиці інфраструктури ринку:

А установи, підприємства і організації, що обслуговують різні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування;

Б надання достовірної інформації щодо споживчих властивостей товару;

В об’єкти купівлі-продажу;

Г придбання права купити товар чи послугу в майбутньому.

 1. Укажіть, ким вирішується у ринковій економіці питання «Що виробляти?»:

А виробниками;

Б господарствами;

В власниками найцінніших ресурсів;

Г через голосування грошима.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

На фірмі виробляють 2000 одиниць товару при чисельності робітників 100 осіб. Установлення сучасного автоматизованого устаткування дасть можливість збільшити виробництво товару на 850 одиниць, одночасно зменшивши чисельність персоналу на 5%. Обчисліть, на скільки відсотків зросте продуктивність праці.

Задача 2

Підприємство планує виробляти новий вид продукції й розглядає три технології виробництва. Кількість і ціна кожного ресурсу та їх комбінації за різних технологій наведені в таблиці:

Ресурси

Ціна одиниці ресурсу, грн

Необхідна кількість ресурсів, од

Технологія 1

Технологія 2

Технологія 3

Праця

 

15

5

4

6

Капітал

 

6

10

12

15

Земля

 

20

8

8

4

Підприємницькі здібності

16

2

1

2

 

Яка технологія є найкращою, якщо підприємство передбачає дістати максимальний прибуток?

 

Задача 3

Споживач витрачає 13 гривень у тиждень на помідори та огірки. Гранична корисність помідорів для нього визначається рівнянням: 30-2Х, де Х - кількість помідорів у кілограмах. Гранична корисність огірків становить: 19-3Y, де Y – кількість огірків, кг. Ціни товарів відповідно 2 гривні і 1 гривна. Яку кількість помідорів та огірків придбає раціональний споживач?

 

 

 

 

 

 

11 клас

 1. Зазначте, що охоплює економіка як сфера життя суспільства:

А виробництво товарів і послуг та отримання за них доходів;

Б виробництво, купівлю продукції, нагромадження капіталу та споживання продукції;

В виробництво товарів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві благ і їх споживання;

Г споживання створених у суспільстві благ для задоволення потреб людей в умовах обмежених ресурсів.

 1. Вкажіть на перевагу великих підприємств порівняно з малим :

А мобільність у зміні виду господарської діяльності;

Б привласнення прибутку відбувається одноосібно приватним власником;

В більші можливості для застосування у виробництві досягнень науково-технічного прогресу;

Г спрощена система управління, при якій накази керівництва безпосередньо досягають виконавців.

 1. Виберіть вид підприємства за організаційно-правовою формою:

А державне;

Б велике;

В комерційне;

Г корпорація.

 1. Визначте вид економічної діяльності, який належить до сфери матеріального виробництва послуг:

А будівництво;

Б діяльність транспорту  та зв’язку;

В охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ;

Г сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

 1. Зазначте до якого виду підприємницької діяльності належить торгівля:

А комерційна;

Б фінансова;

В виробнича;

Г страхова або посередницька.

 1. Модель «ідеального підприємця» розробив:

А Р. Кантільон;

     Б В. Зомбарт;

     В Й. Шумпетер;

     Г М. Вебер.

 1. Виберіть правильне твердження «Діяльність, спрямовану на вивчення потреб споживачів для їх найкращого задоволення, називають:

А маркетингом;

Б лізингом;

В менеджментом;

Г франчайзингом.

 1. Основними функціями менеджменту є:

А виробництво, розподіл, споживання;

Б планування, організація, мотивація, контроль;

В обмін товарами та послугами;

Г управління підприємством.

 1. Укажіть, до чого приведе удосконалення технології виробництва:

А зростання рівноважної ціни;

Б зміщення кривої пропозиції вліво;

В зміщення кривої пропозиції вправо;

Г зміщення кривої попиту вліво.

 1. Укажіть, що належить до комплементарних благ:

А житній хліб та одяг;

Б квас і кока-кола;

В шашлик і баранина.

Г штани та підтяжки.

 1. Укажіть, чим визначається ефективність виробництва:

А кількістю продукції, виробленої за одиницю часу;

Б співвідношенням доходів і витрат за певний проміжок часу;

В кількістю фізичної та розумової праці людини, затраченої на виробництво одиниці продукції;

Г співвідношенням обсягів виробленої продукції до затрат виробництва.

 1. Укажіть, у чому полягає перевага малих підприємств перед іншими:

А у них порівняно з великими підприємствами вища продуктивність праці;

Б вони здатні самостійно здійснювати науково-технічні розробки і швидко впроваджувати їх у виробництво ;

В вони здатні швидко переорієнтувати свою діяльність залежно від ринку;

Г порівняно із середніми та великими підприємствами вони виготовляють більший асортимент виробів.

 1. Укажіть країну, в якій уперше з’явилися паперові гроші:

А Греція;

     Б Китай;

     В Індія;

     Г Англія.

 1. Укажіть установу, яка здійснює емісію грошей у країні:

А Міністерство фінансів;

Б казначейство;

В Національний банк;

Г будь-який банк країни.

 1. Розрахуйте альтернативну вартість одного рулету з маком, якщо хлібозавод може випускати 2000 пиріжків або 500 рулетів з маком?

А 1500 пиріжків;

Б 0.25 рулету;

В 4 пиріжки;

Г 2000 пиріжків.

 1. Ринок певного товару характеризується такими функціями попиту і пропозиції: Qd=200 -4Р, Qs =-150+10Р. Визначте рівноважний обсяг продажу товару:

А 5;

Б 20;

В 100;

Г 120.

 1. Визначте, як змінився обсяг випущеної продукції, якщо на початку місяця було вироблено 500 одиниць продукції, продуктивність праці за цей період зросла на 20%, а кількість працівників зменшилася зі 125 осіб до 100 осіб:

А збільшився на 20 штук;

Б збільшився на 96%;

В зменшився на 4%;

Г зменшився на 120 штук.

 1.  Укажіть, чому дорівнює загальна сума витрат при нульовому обсязі виробництва:

А сумі постійних і змінних витрат;

Б нуль;

В постійним витратам;

Г зовнішнім витратам.

 1. Укажіть, що належить до постійних витрат у короткостроковому періоді :

А плата за сировину;

Б зарплата робітників;

В оплата праці сторожа;

Г витрати на електроенергію для роботи обладнання.

 1. Визначте, яка з наведених подій може призвести до зменшення показника тижневої продуктивності праці на виробництві стільців, якщо обсяг тижневого випуску зріс з 200 до 250 стільців:

А збільшення чисельності працівників;

Б зменшення собівартості продукції;

В скорочення відпрацьованого часу;

Г зростання ціни реалізації продукції.

Задача 1

Виробнича функція цеху має вигляд:

Q = 4L0,5*K0,5

Де:

L –кількість годин праці;

К –кількість годин роботи машин.

      Припустимо, що в день витрачається 8 годин праці та 8 годин роботи машин.  Яка максимальна кількість випущеної продукції? Визначити середній продукт  праці.

      Припустимо, що цех подвоїв витрати обох ресурсів. Визначити яким буде при цьому обсяг продукції, що випускається?

Задача 2

Фірма випускає 120 од. продукції та реалізує їх за ринковою ціною 250 грн. за кожну одиницю. Функція загальних витрат фірми має вигляд:                   

TC = Q2 + 4Q + 1 . Обчисліть прибуток (збитки) фірми.

 

Задача 3

 Заповніть порожні клітинки за наявними даними:

 

Q

TC

FC

VC

AFC

AVC

ATC

MC

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

148

 

2

 

 

 

64

 

 

28

3

 

 

66

 

 

 

 

4

224

 

 

 

 

 

 

 

Завдання I етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 2015-2016 н. р.

 

Передмова

 

Сьогодні, напевне немає людини, яка недооцінювала б роль економіки в житті суспільства. Економіка це така наука, яка вивчає використання різних обмежених ресурсів з метою забезпечення задоволення потреб людини і людей в цілому а так само взаємовідносини між сторонами господарської діяльності, а так само саме господарство, як сукупність засобів виробництва, які використовують люди з метою задоволення потреб. Як розібратися в цьому, як знайти усьому своє місце, як відокремити головне від другорядного? Щоб відповісти на ці питання, необхідно знати правила та принципи функціонування ринкової економіки. 

Метою проведення олімпіади є активізація навчально - пізнавальної діяльності учнів, стимулювання творчої роботи та досягнення високих результатів у навчанні, розвитку і реалізації творчих здібностей учнів, та удосконалення навчального процесу. Головним завданням олімпіади є виявлення обдарованих учнів, затвердження високого пріоритету творчої роботи учнів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу.

Визначення переможців олімпіади здійснюється згідно з критеріями оцінювання  олімпіадних завдань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

виконання олімпіадних завдань з предмету «Економіка»

 

        Олімпіадні завдання з предмету «Економіка» складені для учнів 9-11 класів.  Завдання складаються з 20 тестів, та 3 – х задач.    

 Тестові завдання № 1-20 – завдання в яких необхідно відмітити одну правильну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів. Максимальна оцінка за кожну правильну відповідь на  тест  складає 1 бал.

                 Виконання задач вимагає від учнів більшої ерудиції, широкого мислення, вміння визначити економічні показники. І тому, за розв’язання  задач учень отримує: задача №1- 5 балів, задача №2 - 10 балів, задача №3 – 15 балів.

       Загальна сума балів складає  – 50.

 

 

 

9 клас

 1. Основні питання економіки:

А що виробляється, ким виробляється, як споживається;

Б що виробляється, хто виробляє, ким споживається;

В що виробляється, як виробляється, ким споживається;

Г для чого виробляється, як виробляється, як споживається.

 1. До інвестиційних послуг належать:

А послуги садка;

Б послуги юридичної фірми;

В послуги стоматологічного кабінету в обласній лікарні;

Г послуги перукаря.

 1. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А Кількість виробничих ресурсів, що має суспільство;

Б обмеженість ресурсів та безмежність потреб;

В альтернативи виробництва двох товарів при обмежених ресурсах;

Г альтернативи споживання двох товарів при обмежених ресурсах.

 1. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться:

А на кривій виробничих можливостей (КВМ);

Б у точці, що знаходиться праворуч від КПМ;

В у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ;

Г не має правильної відповіді.

 1. Продуктивність праці на підприємстві визначається:

А сукупним обсягом виробництва;

Б кількістю працівників, що зайняті у виробництві;

В обсягом виробництва з розрахунку на одного робітника;

Г обсягом прибутковості  з розрахунку на одного робітника.

 1. Ситуація рівноваги споживача означає:

     А максимізацію загальної корисності при даному бюджеті;

     Б кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;

     В зі збільшенням покупок одного виду блага скорочуються закупки іншого;

     Г споживач витрачає однакову суму грошей на придбання кожного виду блага.

 1. Збільшення доходу споживача відображається:

А зміною нахилу бюджетної лінії;

Б паралельним зсувом бюджетної лінії праворуч;

В паралельним зсувом бюджетної лінії ліворуч;

Г зростанням нахилу бюджетної лінії.

 1. «Золоте правило бізнесу»:

А досягнути обсягу виробництва, за якого MR=MC;

Б збільшуй обсяги виробництва, доки воно приносить прибуток;

В нарощуй виробництво, доки P=ATC;

Г нарощуй виробництво, доки TR=TC.

 1. Мобільний зв'язок варто віднести до:

А первинного виробництва;

Б вторинного виробництва;

В третинного виробництва;

Г засобів виробництва.

 1. До виробництва матеріальних послуг належить:

А матеріально-технічне постачання, охорона здоров’я, наука;

Б освіта, зв'язок, громадське харчування;

В туризм, культура, будівництво.

Г ремонт обладнання, торгівля, транспорт.

 1. Крива попиту зміщується вліво, якщо:

А збільшується чисельність покупців;

Б доходи споживачів збільшуються;

В ціна на товар-субститут зменшується;

Г ціна на товар комплімент зменшується.

 1. Ринкову ціну формують:

А смаки та уподобання споживачів;

Б потреби споживачів;

В обсяги виробництва попит і пропозиція;

Г попит і пропозиція.

 1. Попит – це:

     А бажання та можливість придбати товар;

     Б необхідність у товарі;

     В кількість товарів, які ми бажаємо придбати;

     Г кількість товарів, які ми придбали.

 1. Яке з визначень грошей найбільше відповідає їх сутності?

А гроші – це загальний еквівалент, через який вимірюється вартість усіх товарів і послуг;

Б гроші – це міжнародна валюта і валюта найбільш розвинутих країн світу;

В реальні гроші – це золото і срібло;

Г гроші – це будь-який товар.

 1. Ваша сім’я вирішила придбати легковий автомобіль, для чого частину грошей відкладає на свій рахунок у банк. Яку функцію в цьому випадку виконують гроші?

А засобу обігу;

Б засобу нагромадження;

В міри вартості;

Г усі відповіді правильні.

 1. Постійні витрати:

А зростають зі зростанням обсягів виробництва;

Б зменшуються зі зростанням обсягів виробництва;

В не залежать від обсягів виробництва;

Г зменшуються зі зменшенням обсягів виробництва.

 1. Граничні витрати – це:

А приріст змінних витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;

Б приріст витрат у результаті збільшення обсягів виробництва і  реалізації продукції;

В приріст витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;

Г величина зменшення витрат на виробництво однієї додаткової одиниці продукції.

 1. Ринковою інфраструктурою називають:

А товарні, фондові та валютні біржі;

Б фінансово-посередницькі організації і служби зайнятості;

В фінансово-кредитні установи, які обслуговують рух капіталів і грошей;

Г сукупність ринкових установі організацій, які допомагають діяти різним ринкам.

 1. Джерелом банківського прибутку є:

А різниця між процентами за кредити, що їх отримують комерційні банки від Національного банку України;

Б різниця між процентами за кредити і процентами за вклади;

В проценти за кредити;

Г проценти за депозити.

 1. Однією із функцій комерційних банків є:

А емісія цінних паперів;

Б кредитування фінансово-кредитних посередників;

В управління майном підприємств або приватних осіб;

Г кредитування та обслуговування юридичних і фізичних осіб у різних сферах діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

Сім’я щодня купує хліб і молоко по ціні відповідно 6 та 10 грн. На даний час сім’я  купує таку кількість цих продуктів, що гранична корисність їх останніх одиниць становить 40 і 50 ютілей. Чи можна сказати, що купується найкращий, тобто максимізуючи корисність, набір хліба і молока? Якщо ні, то яким чином сім’ї потрібно перерозподілити витрати між цими двома товарами?

 

 

Задача 2

Кондитерський цех збільшив обсяг випічки тортів за день з 110 до 121. Як змінилась продуктивність праці, якщо кількість зайнятих робітників зросла на 10%, а ціни зросли на 13%.

Задача 3

Визначте, який банк слід обрати, щоб розмістити 5 тис. грн.. строком на два роки. Перший банк пропонує 15% річних (складний відсоток), а другий банк 17% річних (простий відсоток).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

 1. Економічна наука досліджує:

А як організована робота окремого підприємства;

Б як організовані виробництво, обмін, розподіл та споживання;

В як організована робота сімейного господарства;

Г як організоване виробничий процес у масштабах країни.

 1. До засобів (методів) економічного дослідження не відносять:

А узагальнення;

Б абстрагування;

В класифікацію;

Г економічне мислення.

 1. Поль Самуельсон вважав:

А економічна теорія є наукою про створення і використання матеріальних благ;

Б економіка вивчає процес виробництва матеріальних благ;

В економічна теорія є наукою про використання людьми обмежених виробничих ресурсів для створення різних товарів з метою споживання;

Г економічна теорія є наукою про сучасні ринкові відносини і механізм їх дії.

 1. У чому полягає відмінність позитивної економіки від нормативної економіки?:

А позитивна економіка вивчає позитивні результати економічної діяльності, а нормативна економіка вивчає вплив прийняття нормативних актів на економіку країни;

Б на відміну від нормативної економіки позитивна економіка не вивчає незаконні види діяльності;

В позитивна економіка вивчає «те, що є», нормативна економіка досліджує « те, що повинно бути»;

Г нормативна економіка – це розділ макроекономіки, а позитивна економіка – це розділ мікроекономіки.

 1. Під кооперацією виробництва ми розуміємо:

А таку організацію, де кожен підприємець випускає певний вид товару або надає певну послугу;

Б обмін результатами діяльності між окремими ланками виробництва;

В обмін товарами між окремими країнами, які випускають тільки їм притаманну продукцію;

Г організацію розподілу робочої сили та засобів виробництва по окремих регіонах країни і сферах виробництва.

 1. Повна зайнятість ресурсів означає, що:

А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;

     Б в країні відсутнє безробіття;

     В виробничі ресурси використовуються економно;

     Г всі придатні ресурси використовуються у виробництві.

 1. Принцип економічної доцільності для виробника означає, що він:

А діятиме виключно в інтересах суспільства;

Б буде постійно збільшувати обсяги виробництва;

В діятиме відповідно до власного інтересу, який полягає в бажанні отримати якомога більший прибуток;

Г буде економно використовувати енергетичні ресурси.

 1. Проблема альтернативного вибору постає:

А лише перед домогосподарствам;

Б перед підприємцями і домогосподарствами;

В перед окремими державами;

Г перед усіма суб’єктами економіки .

 1. Визначте, яке з витрат належить до змінних :

А страхові платежі ;

Б заробітна плата менеджерів;

В виплата процентів за кредит;

Г витрати на сировину та матеріали.

 1. Вкажіть головну ознаку, що відрізняє товарне виробництво від натурального господарства:

А матеріал, з якого виготовляють продукцію;

Б вільний вибір виробником напряму діяльності;

В відсутність економічних зв’язків між виробниками.

Г виробництво продуктів для продажу на основі спеціалізації виробників.

 1. Який рядок значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?:

А 200, 150, 150, 150;

Б 200, 230, 250, 280;

В 200, 300, 400, 500;

Г 200, 150, 90, 40 .

 1. Яке з наступних тверджень є невірним:

А кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

Б всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

В всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;

Г кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів.

 1. Укажіть наслідки введення спеціалізації на підприємстві:

А стало працювати більше робітників;

     Б посилилась взаємозалежність;

     В розширили асортимент продукції, що випускалася;

     Г підвищились ціни товарів, що випускаються підприємством.

 1. Укажіть, що належить до засобів праці?

А верстат;

Б цемент;

В цегла;

Г приміщення заводу.

 1. Укажіть, що належить до предметів праці?

А цемент;

Б обладнання цеху;

В комбайн;

Г автошляхи.

 1. Зростання продуктивності праці на рівні підприємства:

А підвищення трудомісткості продукції;

Б збільшення річного випуску продукції;

В збільшення чисельності працівників;

Г збільшення випуску продукції на одного працюючого.

 1. Виберіть повний перелік ресурсів, необхідних для виробництва:

А автомобіль, водій, гроші;

Б капітал, земля, підприємницькі здібності;

В природні ресурси, трудові ресурси, капітал, підприємницькі здібності, інформація;

Г природні ресурси, праця, капітал, інформація.

 1. Укажіть визначення виробничих ресурсів:

А усе необхідне для задоволення потреб людини;

Б усе необхідне для виробництва товарів і послуг;

В усі прилади й механізми, які використовуються для виробництва;

Г уміння і знання людей, які працюють.

 1. Виберіть правильне твердження, що відповідає характеристиці інфраструктури ринку:

А установи, підприємства і організації, що обслуговують різні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування;

Б надання достовірної інформації щодо споживчих властивостей товару;

В об’єкти купівлі-продажу;

Г придбання права купити товар чи послугу в майбутньому.

 1. Укажіть, ким вирішується у ринковій економіці питання «Що виробляти?»:

А виробниками;

Б господарствами;

В власниками найцінніших ресурсів;

Г через голосування грошима.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

На фірмі виробляють 2000 одиниць товару при чисельності робітників 100 осіб. Установлення сучасного автоматизованого устаткування дасть можливість збільшити виробництво товару на 850 одиниць, одночасно зменшивши чисельність персоналу на 5%. Обчисліть, на скільки відсотків зросте продуктивність праці.

Задача 2

Підприємство планує виробляти новий вид продукції й розглядає три технології виробництва. Кількість і ціна кожного ресурсу та їх комбінації за різних технологій наведені в таблиці:

Ресурси

Ціна одиниці ресурсу, грн

Необхідна кількість ресурсів, од

Технологія 1

Технологія 2

Технологія 3

Праця

 

15

5

4

6

Капітал

 

6

10

12

15

Земля

 

20

8

8

4

Підприємницькі здібності

16

2

1

2

 

Яка технологія є найкращою, якщо підприємство передбачає дістати максимальний прибуток?

 

Задача 3

Споживач витрачає 13 гривень у тиждень на помідори та огірки. Гранична корисність помідорів для нього визначається рівнянням: 30-2Х, де Х - кількість помідорів у кілограмах. Гранична корисність огірків становить: 19-3Y, де Y – кількість огірків, кг. Ціни товарів відповідно 2 гривні і 1 гривна. Яку кількість помідорів та огірків придбає раціональний споживач?

 

 

 

 

 

 

11 клас

 1. Зазначте, що охоплює економіка як сфера життя суспільства:

А виробництво товарів і послуг та отримання за них доходів;

Б виробництво, купівлю продукції, нагромадження капіталу та споживання продукції;

В виробництво товарів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві благ і їх споживання;

Г споживання створених у суспільстві благ для задоволення потреб людей в умовах обмежених ресурсів.

 1. Вкажіть на перевагу великих підприємств порівняно з малим :

А мобільність у зміні виду господарської діяльності;

Б привласнення прибутку відбувається одноосібно приватним власником;

В більші можливості для застосування у виробництві досягнень науково-технічного прогресу;

Г спрощена система управління, при якій накази керівництва безпосередньо досягають виконавців.

 1. Виберіть вид підприємства за організаційно-правовою формою:

А державне;

Б велике;

В комерційне;

Г корпорація.

 1. Визначте вид економічної діяльності, який належить до сфери матеріального виробництва послуг:

А будівництво;

Б діяльність транспорту  та зв’язку;

В охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ;

Г сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

 1. Зазначте до якого виду підприємницької діяльності належить торгівля:

А комерційна;

Б фінансова;

В виробнича;

Г страхова або посередницька.

 1. Модель «ідеального підприємця» розробив:

А Р. Кантільон;

     Б В. Зомбарт;

     В Й. Шумпетер;

     Г М. Вебер.

 1. Виберіть правильне твердження «Діяльність, спрямовану на вивчення потреб споживачів для їх найкращого задоволення, називають:

А маркетингом;

Б лізингом;

В менеджментом;

Г франчайзингом.

 1. Основними функціями менеджменту є:

А виробництво, розподіл, споживання;

Б планування, організація, мотивація, контроль;

В обмін товарами та послугами;

Г управління підприємством.

 1. Укажіть, до чого приведе удосконалення технології виробництва:

А зростання рівноважної ціни;

Б зміщення кривої пропозиції вліво;

В зміщення кривої пропозиції вправо;

Г зміщення кривої попиту вліво.

 1. Укажіть, що належить до комплементарних благ:

А житній хліб та одяг;

Б квас і кока-кола;

В шашлик і баранина.

Г штани та підтяжки.

 1. Укажіть, чим визначається ефективність виробництва:

А кількістю продукції, виробленої за одиницю часу;

Б співвідношенням доходів і витрат за певний проміжок часу;

В кількістю фізичної та розумової праці людини, затраченої на виробництво одиниці продукції;

Г співвідношенням обсягів виробленої продукції до затрат виробництва.

 1. Укажіть, у чому полягає перевага малих підприємств перед іншими:

А у них порівняно з великими підприємствами вища продуктивність праці;

Б вони здатні самостійно здійснювати науково-технічні розробки і швидко впроваджувати їх у виробництво ;

В вони здатні швидко переорієнтувати свою діяльність залежно від ринку;

Г порівняно із середніми та великими підприємствами вони виготовляють більший асортимент виробів.

 1. Укажіть країну, в якій уперше з’явилися паперові гроші:

А Греція;

     Б Китай;

     В Індія;

     Г Англія.

 1. Укажіть установу, яка здійснює емісію грошей у країні:

А Міністерство фінансів;

Б казначейство;

В Національний банк;

Г будь-який банк країни.

 1. Розрахуйте альтернативну вартість одного рулету з маком, якщо хлібозавод може випускати 2000 пиріжків або 500 рулетів з маком?

А 1500 пиріжків;

Б 0.25 рулету;

В 4 пиріжки;

Г 2000 пиріжків.

 1. Ринок певного товару характеризується такими функціями попиту і пропозиції: Qd=200 -4Р, Qs =-150+10Р. Визначте рівноважний обсяг продажу товару:

А 5;

Б 20;

В 100;

Г 120.

 1. Визначте, як змінився обсяг випущеної продукції, якщо на початку місяця було вироблено 500 одиниць продукції, продуктивність праці за цей період зросла на 20%, а кількість працівників зменшилася зі 125 осіб до 100 осіб:

А збільшився на 20 штук;

Б збільшився на 96%;

В зменшився на 4%;

Г зменшився на 120 штук.

 1.  Укажіть, чому дорівнює загальна сума витрат при нульовому обсязі виробництва:

А сумі постійних і змінних витрат;

Б нуль;

В постійним витратам;

Г зовнішнім витратам.

 1. Укажіть, що належить до постійних витрат у короткостроковому періоді :

А плата за сировину;

Б зарплата робітників;

В оплата праці сторожа;

Г витрати на електроенергію для роботи обладнання.

 1. Визначте, яка з наведених подій може призвести до зменшення показника тижневої продуктивності праці на виробництві стільців, якщо обсяг тижневого випуску зріс з 200 до 250 стільців:

А збільшення чисельності працівників;

Б зменшення собівартості продукції;

В скорочення відпрацьованого часу;

Г зростання ціни реалізації продукції.

Задача 1

Виробнича функція цеху має вигляд:

Q = 4L0,5*K0,5

Де:

L –кількість годин праці;

К –кількість годин роботи машин.

      Припустимо, що в день витрачається 8 годин праці та 8 годин роботи машин.  Яка максимальна кількість випущеної продукції? Визначити середній продукт  праці.

      Припустимо, що цех подвоїв витрати обох ресурсів. Визначити яким буде при цьому обсяг продукції, що випускається?

Задача 2

Фірма випускає 120 од. продукції та реалізує їх за ринковою ціною 250 грн. за кожну одиницю. Функція загальних витрат фірми має вигляд:                   

TC = Q2 + 4Q + 1 . Обчисліть прибуток (збитки) фірми.

 

Задача 3

 Заповніть порожні клітинки за наявними даними:

 

Q

TC

FC

VC

AFC

AVC

ATC

MC

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

148

 

2

 

 

 

64

 

 

28

3

 

 

66

 

 

 

 

4

224

 

 

 

 

 

 

 

Завдання I етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 2015-2016 н. р.

 

Передмова

 

Сьогодні, напевне немає людини, яка недооцінювала б роль економіки в житті суспільства. Економіка це така наука, яка вивчає використання різних обмежених ресурсів з метою забезпечення задоволення потреб людини і людей в цілому а так само взаємовідносини між сторонами господарської діяльності, а так само саме господарство, як сукупність засобів виробництва, які використовують люди з метою задоволення потреб. Як розібратися в цьому, як знайти усьому своє місце, як відокремити головне від другорядного? Щоб відповісти на ці питання, необхідно знати правила та принципи функціонування ринкової економіки. 

Метою проведення олімпіади є активізація навчально - пізнавальної діяльності учнів, стимулювання творчої роботи та досягнення високих результатів у навчанні, розвитку і реалізації творчих здібностей учнів, та удосконалення навчального процесу. Головним завданням олімпіади є виявлення обдарованих учнів, затвердження високого пріоритету творчої роботи учнів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу.

Визначення переможців олімпіади здійснюється згідно з критеріями оцінювання  олімпіадних завдань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

виконання олімпіадних завдань з предмету «Економіка»

 

        Олімпіадні завдання з предмету «Економіка» складені для учнів 9-11 класів.  Завдання складаються з 20 тестів, та 3 – х задач.    

 Тестові завдання № 1-20 – завдання в яких необхідно відмітити одну правильну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів. Максимальна оцінка за кожну правильну відповідь на  тест  складає 1 бал.

                 Виконання задач вимагає від учнів більшої ерудиції, широкого мислення, вміння визначити економічні показники. І тому, за розв’язання  задач учень отримує: задача №1- 5 балів, задача №2 - 10 балів, задача №3 – 15 балів.

       Загальна сума балів складає  – 50.

 

 

 

9 клас

 1. Основні питання економіки:

А що виробляється, ким виробляється, як споживається;

Б що виробляється, хто виробляє, ким споживається;

В що виробляється, як виробляється, ким споживається;

Г для чого виробляється, як виробляється, як споживається.

 1. До інвестиційних послуг належать:

А послуги садка;

Б послуги юридичної фірми;

В послуги стоматологічного кабінету в обласній лікарні;

Г послуги перукаря.

 1. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А Кількість виробничих ресурсів, що має суспільство;

Б обмеженість ресурсів та безмежність потреб;

В альтернативи виробництва двох товарів при обмежених ресурсах;

Г альтернативи споживання двох товарів при обмежених ресурсах.

 1. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться:

А на кривій виробничих можливостей (КВМ);

Б у точці, що знаходиться праворуч від КПМ;

В у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ;

Г не має правильної відповіді.

 1. Продуктивність праці на підприємстві визначається:

А сукупним обсягом виробництва;

Б кількістю працівників, що зайняті у виробництві;

В обсягом виробництва з розрахунку на одного робітника;

Г обсягом прибутковості  з розрахунку на одного робітника.

 1. Ситуація рівноваги споживача означає:

     А максимізацію загальної корисності при даному бюджеті;

     Б кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;

     В зі збільшенням покупок одного виду блага скорочуються закупки іншого;

     Г споживач витрачає однакову суму грошей на придбання кожного виду блага.

 1. Збільшення доходу споживача відображається:

А зміною нахилу бюджетної лінії;

Б паралельним зсувом бюджетної лінії праворуч;

В паралельним зсувом бюджетної лінії ліворуч;

Г зростанням нахилу бюджетної лінії.

 1. «Золоте правило бізнесу»:

А досягнути обсягу виробництва, за якого MR=MC;

Б збільшуй обсяги виробництва, доки воно приносить прибуток;

В нарощуй виробництво, доки P=ATC;

Г нарощуй виробництво, доки TR=TC.

 1. Мобільний зв'язок варто віднести до:

А первинного виробництва;

Б вторинного виробництва;

В третинного виробництва;

Г засобів виробництва.

 1. До виробництва матеріальних послуг належить:

А матеріально-технічне постачання, охорона здоров’я, наука;

Б освіта, зв'язок, громадське харчування;

В туризм, культура, будівництво.

Г ремонт обладнання, торгівля, транспорт.

 1. Крива попиту зміщується вліво, якщо:

А збільшується чисельність покупців;

Б доходи споживачів збільшуються;

В ціна на товар-субститут зменшується;

Г ціна на товар комплімент зменшується.

 1. Ринкову ціну формують:

А смаки та уподобання споживачів;

Б потреби споживачів;

В обсяги виробництва попит і пропозиція;

Г попит і пропозиція.

 1. Попит – це:

     А бажання та можливість придбати товар;

     Б необхідність у товарі;

     В кількість товарів, які ми бажаємо придбати;

     Г кількість товарів, які ми придбали.

 1. Яке з визначень грошей найбільше відповідає їх сутності?

А гроші – це загальний еквівалент, через який вимірюється вартість усіх товарів і послуг;

Б гроші – це міжнародна валюта і валюта найбільш розвинутих країн світу;

В реальні гроші – це золото і срібло;

Г гроші – це будь-який товар.

 1. Ваша сім’я вирішила придбати легковий автомобіль, для чого частину грошей відкладає на свій рахунок у банк. Яку функцію в цьому випадку виконують гроші?

А засобу обігу;

Б засобу нагромадження;

В міри вартості;

Г усі відповіді правильні.

 1. Постійні витрати:

А зростають зі зростанням обсягів виробництва;

Б зменшуються зі зростанням обсягів виробництва;

В не залежать від обсягів виробництва;

Г зменшуються зі зменшенням обсягів виробництва.

 1. Граничні витрати – це:

А приріст змінних витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;

Б приріст витрат у результаті збільшення обсягів виробництва і  реалізації продукції;

В приріст витрат у результаті виробництва однієї додаткової одиниці продукції;

Г величина зменшення витрат на виробництво однієї додаткової одиниці продукції.

 1. Ринковою інфраструктурою називають:

А товарні, фондові та валютні біржі;

Б фінансово-посередницькі організації і служби зайнятості;

В фінансово-кредитні установи, які обслуговують рух капіталів і грошей;

Г сукупність ринкових установі організацій, які допомагають діяти різним ринкам.

 1. Джерелом банківського прибутку є:

А різниця між процентами за кредити, що їх отримують комерційні банки від Національного банку України;

Б різниця між процентами за кредити і процентами за вклади;

В проценти за кредити;

Г проценти за депозити.

 1. Однією із функцій комерційних банків є:

А емісія цінних паперів;

Б кредитування фінансово-кредитних посередників;

В управління майном підприємств або приватних осіб;

Г кредитування та обслуговування юридичних і фізичних осіб у різних сферах діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

Сім’я щодня купує хліб і молоко по ціні відповідно 6 та 10 грн. На даний час сім’я  купує таку кількість цих продуктів, що гранична корисність їх останніх одиниць становить 40 і 50 ютілей. Чи можна сказати, що купується найкращий, тобто максимізуючи корисність, набір хліба і молока? Якщо ні, то яким чином сім’ї потрібно перерозподілити витрати між цими двома товарами?

 

 

Задача 2

Кондитерський цех збільшив обсяг випічки тортів за день з 110 до 121. Як змінилась продуктивність праці, якщо кількість зайнятих робітників зросла на 10%, а ціни зросли на 13%.

Задача 3

Визначте, який банк слід обрати, щоб розмістити 5 тис. грн.. строком на два роки. Перший банк пропонує 15% річних (складний відсоток), а другий банк 17% річних (простий відсоток).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

 1. Економічна наука досліджує:

А як організована робота окремого підприємства;

Б як організовані виробництво, обмін, розподіл та споживання;

В як організована робота сімейного господарства;

Г як організоване виробничий процес у масштабах країни.

 1. До засобів (методів) економічного дослідження не відносять:

А узагальнення;

Б абстрагування;

В класифікацію;

Г економічне мислення.

 1. Поль Самуельсон вважав:

А економічна теорія є наукою про створення і використання матеріальних благ;

Б економіка вивчає процес виробництва матеріальних благ;

В економічна теорія є наукою про використання людьми обмежених виробничих ресурсів для створення різних товарів з метою споживання;

Г економічна теорія є наукою про сучасні ринкові відносини і механізм їх дії.

 1. У чому полягає відмінність позитивної економіки від нормативної економіки?:

А позитивна економіка вивчає позитивні результати економічної діяльності, а нормативна економіка вивчає вплив прийняття нормативних актів на економіку країни;

Б на відміну від нормативної економіки позитивна економіка не вивчає незаконні види діяльності;

В позитивна економіка вивчає «те, що є», нормативна економіка досліджує « те, що повинно бути»;

Г нормативна економіка – це розділ макроекономіки, а позитивна економіка – це розділ мікроекономіки.

 1. Під кооперацією виробництва ми розуміємо:

А таку організацію, де кожен підприємець випускає певний вид товару або надає певну послугу;

Б обмін результатами діяльності між окремими ланками виробництва;

В обмін товарами між окремими країнами, які випускають тільки їм притаманну продукцію;

Г організацію розподілу робочої сили та засобів виробництва по окремих регіонах країни і сферах виробництва.

 1. Повна зайнятість ресурсів означає, що:

А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;

     Б в країні відсутнє безробіття;

     В виробничі ресурси використовуються економно;

     Г всі придатні ресурси використовуються у виробництві.

 1. Принцип економічної доцільності для виробника означає, що він:

А діятиме виключно в інтересах суспільства;

Б буде постійно збільшувати обсяги виробництва;

В діятиме відповідно до власного інтересу, який полягає в бажанні отримати якомога більший прибуток;

Г буде економно використовувати енергетичні ресурси.

 1. Проблема альтернативного вибору постає:

А лише перед домогосподарствам;

Б перед підприємцями і домогосподарствами;

В перед окремими державами;

Г перед усіма суб’єктами економіки .

 1. Визначте, яке з витрат належить до змінних :

А страхові платежі ;

Б заробітна плата менеджерів;

В виплата процентів за кредит;

Г витрати на сировину та матеріали.

 1. Вкажіть головну ознаку, що відрізняє товарне виробництво від натурального господарства:

А матеріал, з якого виготовляють продукцію;

Б вільний вибір виробником напряму діяльності;

В відсутність економічних зв’язків між виробниками.

Г виробництво продуктів для продажу на основі спеціалізації виробників.

 1. Який рядок значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?:

А 200, 150, 150, 150;

Б 200, 230, 250, 280;

В 200, 300, 400, 500;

Г 200, 150, 90, 40 .

 1. Яке з наступних тверджень є невірним:

А кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

Б всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

В всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;

Г кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів.

 1. Укажіть наслідки введення спеціалізації на підприємстві:

А стало працювати більше робітників;

     Б посилилась взаємозалежність;

     В розширили асортимент продукції, що випускалася;

     Г підвищились ціни товарів, що випускаються підприємством.

 1. Укажіть, що належить до засобів праці?

А верстат;

Б цемент;

В цегла;

Г приміщення заводу.

 1. Укажіть, що належить до предметів праці?

А цемент;

Б обладнання цеху;

В комбайн;

Г автошляхи.

 1. Зростання продуктивності праці на рівні підприємства:

А підвищення трудомісткості продукції;

Б збільшення річного випуску продукції;

В збільшення чисельності працівників;

Г збільшення випуску продукції на одного працюючого.

 1. Виберіть повний перелік ресурсів, необхідних для виробництва:

А автомобіль, водій, гроші;

Б капітал, земля, підприємницькі здібності;

В природні ресурси, трудові ресурси, капітал, підприємницькі здібності, інформація;

Г природні ресурси, праця, капітал, інформація.

 1. Укажіть визначення виробничих ресурсів:

А усе необхідне для задоволення потреб людини;

Б усе необхідне для виробництва товарів і послуг;

В усі прилади й механізми, які використовуються для виробництва;

Г уміння і знання людей, які працюють.

 1. Виберіть правильне твердження, що відповідає характеристиці інфраструктури ринку:

А установи, підприємства і організації, що обслуговують різні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування;

Б надання достовірної інформації щодо споживчих властивостей товару;

В об’єкти купівлі-продажу;

Г придбання права купити товар чи послугу в майбутньому.

 1. Укажіть, ким вирішується у ринковій економіці питання «Що виробляти?»:

А виробниками;

Б господарствами;

В власниками найцінніших ресурсів;

Г через голосування грошима.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1

На фірмі виробляють 2000 одиниць товару при чисельності робітників 100 осіб. Установлення сучасного автоматизованого устаткування дасть можливість збільшити виробництво товару на 850 одиниць, одночасно зменшивши чисельність персоналу на 5%. Обчисліть, на скільки відсотків зросте продуктивність праці.

Задача 2

Підприємство планує виробляти новий вид продукції й розглядає три технології виробництва. Кількість і ціна кожного ресурсу та їх комбінації за різних технологій наведені в таблиці:

Ресурси

Ціна одиниці ресурсу, грн

Необхідна кількість ресурсів, од

Технологія 1

Технологія 2

Технологія 3

Праця

 

15

5

4

6

Капітал

 

6

10

12

15

Земля

 

20

8

8

4

Підприємницькі здібності

16

2

1

2

 

Яка технологія є найкращою, якщо підприємство передбачає дістати максимальний прибуток?

 

Задача 3

Споживач витрачає 13 гривень у тиждень на помідори та огірки. Гранична корисність помідорів для нього визначається рівнянням: 30-2Х, де Х - кількість помідорів у кілограмах. Гранична корисність огірків становить: 19-3Y, де Y – кількість огірків, кг. Ціни товарів відповідно 2 гривні і 1 гривна. Яку кількість помідорів та огірків придбає раціональний споживач?

 

 

 

 

 

 

11 клас

 1. Зазначте, що охоплює економіка як сфера життя суспільства:

А виробництво товарів і послуг та отримання за них доходів;

Б виробництво, купівлю продукції, нагромадження капіталу та споживання продукції;

В виробництво товарів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві благ і їх споживання;

Г споживання створених у суспільстві благ для задоволення потреб людей в умовах обмежених ресурсів.

 1. Вкажіть на перевагу великих підприємств порівняно з малим :

А мобільність у зміні виду господарської діяльності;

Б привласнення прибутку відбувається одноосібно приватним власником;

В більші можливості для застосування у виробництві досягнень науково-технічного прогресу;

Г спрощена система управління, при якій накази керівництва безпосередньо досягають виконавців.

 1. Виберіть вид підприємства за організаційно-правовою формою:

А державне;

Б велике;

В комерційне;

Г корпорація.

 1. Визначте вид економічної діяльності, який належить до сфери матеріального виробництва послуг:

А будівництво;

Б діяльність транспорту  та зв’язку;

В охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ;

Г сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

 1. Зазначте до якого виду підприємницької діяльності належить торгівля:

А комерційна;

Б фінансова;

В виробнича;

Г страхова або посередницька.

 1. Модель «ідеального підприємця» розробив:

А Р. Кантільон;

     Б В. Зомбарт;

     В Й. Шумпетер;

     Г М. Вебер.

 1. Виберіть правильне твердження «Діяльність, спрямовану на вивчення потреб споживачів для їх найкращого задоволення, називають:

А маркетингом;

Б лізингом;

В менеджментом;

Г франчайзингом.

 1. Основними функціями менеджменту є:

А виробництво, розподіл, споживання;

Б планування, організація, мотивація, контроль;

В обмін товарами та послугами;

Г управління підприємством.

 1. Укажіть, до чого приведе удосконалення технології виробництва:

А зростання рівноважної ціни;

Б зміщення кривої пропозиції вліво;

В зміщення кривої пропозиції вправо;

Г зміщення кривої попиту вліво.

 1. Укажіть, що належить до комплементарних благ:

А житній хліб та одяг;

Б квас і кока-кола;

В шашлик і баранина.

Г штани та підтяжки.

 1. Укажіть, чим визначається ефективність виробництва:

А кількістю продукції, виробленої за одиницю часу;

Б співвідношенням доходів і витрат за певний проміжок часу;

В кількістю фізичної та розумової праці людини, затраченої на виробництво одиниці продукції;

Г співвідношенням обсягів виробленої продукції до затрат виробництва.

 1. Укажіть, у чому полягає перевага малих підприємств перед іншими:

А у них порівняно з великими підприємствами вища продуктивність праці;

Б вони здатні самостійно здійснювати науково-технічні розробки і швидко впроваджувати їх у виробництво ;

В вони здатні швидко переорієнтувати свою діяльність залежно від ринку;

Г порівняно із середніми та великими підприємствами вони виготовляють більший асортимент виробів.

 1. Укажіть країну, в якій уперше з’явилися паперові гроші:

А Греція;

     Б Китай;

     В Індія;

     Г Англія.

 1. Укажіть установу, яка здійснює емісію грошей у країні:

А Міністерство фінансів;

Б казначейство;

В Національний банк;

Г будь-який банк країни.

 1. Розрахуйте альтернативну вартість одного рулету з маком, якщо хлібозавод може випускати 2000 пиріжків або 500 рулетів з маком?

А 1500 пиріжків;

Б 0.25 рулету;

В 4 пиріжки;

Г 2000 пиріжків.

 1. Ринок певного товару характеризується такими функціями попиту і пропозиції: Qd=200 -4Р, Qs =-150+10Р. Визначте рівноважний обсяг продажу товару:

А 5;

Б 20;

В 100;

Г 120.

 1. Визначте, як змінився обсяг випущеної продукції, якщо на початку місяця було вироблено 500 одиниць продукції, продуктивність праці за цей період зросла на 20%, а кількість працівників зменшилася зі 125 осіб до 100 осіб:

А збільшився на 20 штук;

Б збільшився на 96%;

В зменшився на 4%;

Г зменшився на 120 штук.

 1.  Укажіть, чому дорівнює загальна сума витрат при нульовому обсязі виробництва:

А сумі постійних і змінних витрат;

Б нуль;

В постійним витратам;

Г зовнішнім витратам.

 1. Укажіть, що належить до постійних витрат у короткостроковому періоді :

А плата за сировину;

Б зарплата робітників;

В оплата праці сторожа;

Г витрати на електроенергію для роботи обладнання.

 1. Визначте, яка з наведених подій може призвести до зменшення показника тижневої продуктивності праці на виробництві стільців, якщо обсяг тижневого випуску зріс з 200 до 250 стільців:

А збільшення чисельності працівників;

Б зменшення собівартості продукції;

В скорочення відпрацьованого часу;

Г зростання ціни реалізації продукції.

Задача 1

Виробнича функція цеху має вигляд:

Q = 4L0,5*K0,5

Де:

L –кількість годин праці;

К –кількість годин роботи машин.

      Припустимо, що в день витрачається 8 годин праці та 8 годин роботи машин.  Яка максимальна кількість випущеної продукції? Визначити середній продукт  праці.

      Припустимо, що цех подвоїв витрати обох ресурсів. Визначити яким буде при цьому обсяг продукції, що випускається?

Задача 2

Фірма випускає 120 од. продукції та реалізує їх за ринковою ціною 250 грн. за кожну одиницю. Функція загальних витрат фірми має вигляд:                   

TC = Q2 + 4Q + 1 . Обчисліть прибуток (збитки) фірми.

 

Задача 3

 Заповніть порожні клітинки за наявними даними:

 

Q

TC

FC

VC

AFC

AVC

ATC

MC

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

148

 

2

 

 

 

64

 

 

28

3

 

 

66

 

 

 

 

4

224

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Люди, участвующие в этой беседе

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.